สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ธุรกิจทั่วไป

เขียนแบบช่างเชื่อมโลหะ 2

การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า (PLC)

เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม

เสื้อสมัยนิยม 1

เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น