สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
รายละเอียดหลักสูตร

ระบบโทรคมนาคม

รายละเอียดหลักสูตร:

ศึกษาวิวัฒนาการของเทคโนโลยีระบบสื่อสาร สถาบันและสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร หลักการสื่อสารทางสายโทรศัพท์


ช่วงเวลาที่เปิดสอน

ไม่มีข้อมูล