สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม

เสื้อผ้าอาภรณ์

สวยใสสไตล์การอาชีพวังฯ

เขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น

การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า (PLC)

งานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิก เบื้องต้น