สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การโปรแกรมและควบคุมไฟฟ้า (PLC)

การควบคุมเครื่องกลไฟฟ้า